light

 1. Kenny
 2. haidut
 3. haidut
 4. haidut
 5. haidut
 6. haidut
 7. haidut
 8. Hugh Johnson
 9. paymanz
 10. j.
 11. charlie