intelligence

 1. haidut
 2. haidut
 3. haidut
 4. Dhair
 5. haidut
 6. Koveras
 7. haidut
 8. haidut
 9. haidut
 10. CoolTweetPete
 11. barefooter
 12. haidut
 13. haidut
 14. Curt :-)