type 2

 1. haidut
 2. haidut
 3. lexis
 4. Tarmander
 5. milk_lover
 6. haidut
 7. paymanz
 8. burtlancast
 9. haidut
 10. nograde
 11. paymanz
 12. haidut
 13. burtlancast