t4

 1. haidut
 2. haidut
 3. haidut
 4. Dotdash
 5. paymanz
 6. Dan Wich
 7. paymanz
 8. haidut
 9. DaveFoster
 10. youngandold
 11. youngandold
 12. Daimyo
 13. goodandevil
 14. haidut
 15. bennyha
 16. haidut
 17. MightyFall
 18. j.
 19. repeat