t3

 1. ShirtTieFitness
 2. beta pandemic
 3. haidut
 4. Giraffe
 5. Drareg
 6. haidut
 7. haidut
 8. gilson dantas
 9. Pointless
 10. Drareg
 11. Drareg
 12. nullredvector
 13. jb116
 14. dfspcc20
 15. Giraffe
 16. youngandold
 17. jag2594
 18. yoshiesque
 19. yoshiesque
 20. yoshiesque